Verksamhetsberättelse för Helping Hand verksamhetsåret 2015

Verksamhetsberättelsen 2015 som redogjordes och godkändes på föreningens årsmöte 19 mars 2016.

Föreningens syfte

Den ideella föreningen Helping Hand har som syfte att med insamlade medel ekonomiskt ansvara för driften av Ngamwanza Children Support Centre i Ongata Rongai, Nairobi i Kenya. Ngamwanza har under året haft 40-50 barn i åldrar från 3-15 år som fått hjälp på olika sätt som dagis, förskola och skola (primary school) samt mat och omvårdnad.

Årsmötet 2015

Under verksamhetsåret 2015 hade föreningen sitt årsmöte den 8 mars i Erikshjälpens lokaler i Helsingborg. Då valdes följande att ingå i styrelsen för 2015.
Sven Sturesson, ordförande
DavidHamark, vice ordf
Margareta Hamark, sekreterare
Catarina Palmkvist
Monica Henriksson
Erik Forsberg
Matilda Käll Frisk

Jan Palmkvist valdes till kassör men ej som medlem i styrelsen.

Styrelsens möten

Styrelsen har samlats fem gånger under året.
Styrelsen har dessutom haft flitig kontakt med varandra via e-mail och SMS

Barn med svår hemsituation

Barnen som kommer till Ngamwanza bor som regel hemma hos en äldre släkting eller någon med annan anknytning till barnet, kallad ”guardian”. rumIbland blir dock hemsituationen ohållbar. Det kan vara att den som är guardian har börjat missbruka alkohol eller droger. I några fall har de också fått HIV och tappat livslusten. När detta händer blir hemsituationen ohållbar och barnet far riktigt illa. Lydia har diskuterat detta mycket med de lokala myndigheterna i OngataRongai och det har visat sig att det inte funnits någon möjlighet att lösa detta utanför Ngamwanza och därför har sängplatser skapats på Ngmawanza.

Föreningsmöte med Helping Hand och ny företagsfolder

Den 18 juni var det föreningsmöte med Helping Hand. Syftet med mötet var att diskutera den ekonomiska situationen. Insamlade medel täcker inte behoven.
Slutsatsen från mötet var att fortsätta ge en reducerad summa och hitta nya sätt att få in medel. Bland annat har en företagsfolder tagits fram företag uppmuntras bli sponsorer. Det finns tre olika nivåer:

  • Brons 1 500 kr/mån
  • Silver 3 000 kr/mån
  • Guld 5 000 kr/mån

Bidrag på olika sätt

I Helping Hand Marathon i Helsingborg deltog 60 personer. Uselt väder men härlig stämning. Varför inte hänga på själv nästa år? Sträckorna är 7, 14 och 21 km. Stort tack till Klubb Sisu och alla deltagare!

HH Marathon 2015 small
Glada löpare på Helping Hand Marathon

Dessutom har det varit traditionsenlig fika till förmån för Helping Hand på julskyltningen på Råå utanför Helsingborg. Tack till Gunilla Forsberg och hennes medhjälpare!

Överföringar

Överföringarna till Ngamwanza har under 2015 började ske månadsvis istället för kvartalsvis.

Utveckling av verksamheten med besök på plats

Även under 2015 pågick en process för att utveckla arbetssättet. Sven Sturesson, Helping Hands ordförande, var på plats under november för att gå igenom ekonomi, administration, pedagogik och kommunikation. När det gäller ekonomin så sköts bokföringen (som är enkel) numera av Lydia och personalen. Hanteringen av bokföringen ser ut att fungera utmärkt och till en lägre kostnad än tidigare. Bokföringen kommer att regelbundet granskas av en godkänd revisor.

En engelsk hemsida togs fram www.ngamwanza.center som personalen på Ngamwanza själva kan uppdatera.

lydia-beline
Lydia (till höger) och Beline (en av lärarna) djupt engagerade i att dokumentera hur verksamheten fungerar

Sven gick igenom med Lydia och en av skolans lärare hur arbetet sker med antagning av barn och att det sker på ett korrekt sätt för behoven är stora och Ngamwanza kan inte hjälpa alla.

En lokal socialassistent deltar för att socialtjänstens synpunkter skall bli kända. Tillsammans fattar då Ngamwanzas och socialtjänstens representanter beslut om barnet skall antas eller om det behövs en annan åtgärd.

Vi gick också igenom den pedagogik som Lydia infört kombinerat med det engagemang som hon och personalen visar varje barn, leder till trivsel och god utveckling.

Medlemsavgiften och gåvor

Medlemsavgiften för 2016 höjdes till 200 kr.
I början av 2016 infördes Swish.

 

Helsingborg den 19 mars 2016
För styrelsen i Helping Hand

Sven Sturesson
Ordförande