Nyhetsbrev april 2015

Kära medlemmar och stödjare!

Vi är nog alla chockade av rapporterna från Garissa, och nu senast Nairobis universitet, där unga drabbas och berövas sin framtid. Att slå mot utbildning av unga är verkligen att slå mot ett lands framtid.

Det gör arbetet på Ngamwanza än viktigare. Barn och ungdomar behöver hjälp med att få framtidstro och förutsättningar att skapa sig sin egen framtid.

Omtanke och Utbildning

hh1Omtanke och utbildning är grundpelarna i Ngamwanzas arbete och huvudanledningen till att Helping Hand aktivt jobbar med att stödja detta arbete och sannolikt också varför ni som läser detta också vill stödja det.

Detta gör att arbetet som sker på Ngamwanza behövs än mer. Tryggheten den skapar är så viktig för att ge den självkänsla som behövs för att kunna skapa en egen framtid och för att vara en positiv medlem i ett samhälle med stora utmaningar.

Viktigt arbete i området

Att det går bra för barnen på centrat och att Lydia med personal gör ett underbart arbete har skapat stort förtroende också hos de lokala myndigheterna.

hh2Utmaningarna som myndigheterna möter är stora. Med mycket fattigdom i området så är stöd från olika frivilliga organisationer otroligt värdefullt, även om det bara bidrar till att avhjälpa en del problem.

Fattigdomen är också en grogrund till att extrema rörelser kan fånga upp ungdomar, framför allt pojkar, som har tappat tron på framtiden. Att skapa hopp är därför så viktigt och hopp behöver man även under mycket enkla omständigheter.

Barn med svår hemsituation

Barnen som kommer till Ngamwanza bor som regel hemma hos en äldre släkting eller någon med annan anknytning till barnet, kallad ”guardian”.

Ibland blir dock hemsituationen ohållbar. Det kan vara att den som är guardian har börjat missbruka alkohol eller droger. I några fall har de också fått HIV och tappat livslusten.

När detta händer blir hemsituationen ohållbar och barnet far riktigt illa.

hh3Lydia har diskuterat detta mycket med de lokala myndigheterna i Ongata Rongai och det har visat sig att det inte funnits någon möjlighet att lösa detta utanför Ngamwanza.

Därför har Ngamwanza utökats med sängplatser för upp till 20 barn. Sängarna har ordnats lokalt och inte belastat de gåvor som kommer från Helping Hand.

Det innebär naturligtvis en ökad arbetsbelastning för personalen: en extra måltid, kvällsaktiviteter samt tvätt av barnens kläder.

Bilderna visar hur badvatten kokas och tvätt torkas på baksidan av skolbyggnaden.

Besök på Ngamwanza

Som representant för styrelsen besökte jag åter Ngamwanza i februari och träffade Lydia och delar av personalen.

Det var mycket givande som vanligt och otroligt värdefullt att på plats bilda sig en uppfattning av det fantastiska arbete som hon och personalen gör samt de utmaningar som de har.

Den ekonomiska rapporteringen fungerar bra och vi behöver nu mest göra förfiningar i processen.

Tyvärr medför kostnadsökningar, bland annat ökade matpriser och försämrad växelkurs att möjligheterna begränsas. När Lydia berättar om allt hon vill göra för barnen och vad barnen skulle kunna åstadkomma med bara ytterligare lite hjälpmedel, då lyser hennes ögon och hon kan berätta hur länge som helst!

Drömmen om att ha en byggnad som man själva äger lever också fortfarande stark. Just nu hyr Ngamwanza huset.

Årsmöte med Helping Hand

Den 8 mars var det årsmöte med Helping Hand.

Styrelse för det nya verksamhetsåret utsågs och den är den samma som under hösten med undantag av att Jan Palmkvist nu är kassör.

Årsmötet beslöt att fortsätta verksamheten som tidigare men att ett extra föreningsmöte skulle hållas under sommaren för att åter ta upp frågan om de ökade kostnaderna.

Höjd medlemsavgift

Årsmötet beslöt att höja medlemsavgiften till 200 kr per år. Syftet med medlemsavgiften är att täcka administrativa kostnader som webbsida, porto o dyl så att alla gåvor kan gå till verksamheten.

Den höjda avgiften gäller från och med årsmötet men för de som redan har betalat sin avgift med 100 kr och inte haft denna vetskap om förändringen är ändå fullvärdiga medlemmar. Vill du komplettera din årsavgift i efterskott så är det mycket tacksamt..

Bankgirot är som vanligt: 5773-3438. Glöm inte att ange ditt namn och att det gäller din medlemsavgift.

Till sist!

Gläd er med barnen som har fått en så fin möjlighet att få vara på Ngamwanza och att ni har möjlighet att stötta ett fint och givande arbete!

Helping Hands styrelse genom
Sven Sturesson
Ordförande