Kallelse till årsmöte 15 mars kl 13

Som medlem och stödjare är du härmed kallad till årsmöte med föreningen Helping Hand.

Datum: 2020-03-15

Tid: 13.00

Plats: Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, Helsingborg


Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida www.helpinghand.nu i god tid innan mötet. Dagordningen är bifogad.

Glöm inte att betala din medlemsavgift om du inte redan gjort det. Enklast är att swisha 200 kr till 123 326 66 24. Det går också bra att betala in avgiften på bankgiro 5773-3438. Glöm inte ange ”medlem”, namn och gärna också mejl- adress.

Endast medlemmar kan rösta. Varmt välkomna!
Styrelsen


Förslag till dagordning vid årsmötet för Helping Hand den 15 mars 2020 kl 13.00

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två protokolljusterare för årsmötet
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
 6. Fastställande av mötets dagordning
 7. Beslut om ändring av föreningens stadgar
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 och fråga om dengodkänns
 9. Föreningens bokslut 2019
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av ordförande 2020
 13. Val av kassör 2020
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 2020
 15. Val av revisorer 2020
 16. Val av valberedning
 17. Förslag till budget 2020
 18. Beslut om medlemsavgift 2021
 19. Rapporter
 20. Övriga frågor
 21. Ordföranden avslutar mötet